CENTRUM ANIMA OPAVA

Centrum ANIMA Opava funguje od r. 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním. V souč. poskytujeme registrovanou službu sociální rehabilitace dle z. 108/2006 o sociálních službách, během které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.


Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat osoby se zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb.


Cílová skupina (KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME)

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (Jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících psychických problémů.)
 • Osoby s mentálním postižením (Jedná se o osoby s lehkým mentálním postižením F 70 a se středně těžkým mentálním postižením F 71.)
 • Osoby s kombinovaným postižením (Jedná se o osoby, které mají současně dvě či více postižení, např. mentální postižení současně s tělesným postižením.)
 • Osoby se zdravotním postižením (Jedná se o osoby po úrazech hlavy nebo jiných závažných onemocněních, např. onkologických, centrální mozkové příhodě apod.)

Věkové rozmezí cílové skupiny je 18 - 64 let


Poskytované služby

Sociální rehabilitace


Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma. Cílem je dosáhnout co největšího stupně samostatnosti a soběstačnosti našich uživatelů.


Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost (úklid domácnosti, nakupování, chod kuchyně-vaření, stolování, hospodaření s penězi, praní a žehlení prádla, drobná domácí údržba a práce na zahradě)
 • nácvik samostatného pohybu a orientace (výlety, návštěvy společenských akcí)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. napsání a podání žádostí, formální úprava úředních dopisů, vyřizování úředních záležitostí apod.)
 • nácvik obsluhy a přípravy nápojů
 • nácvik dovedností k získání či udržení zaměstnání (nácvik pracovních dovedností, napsání životopisu, žádosti o místo, vyhledávání nabídek práce na internetu aj.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení uživatele do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (naplánování trasy, vyhledání příslušného dopravního spojení, cestování MHD, vlakem)
 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace (aktivita Čtení na pokračování, nácvik obsluhy mobilu aj.)

Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik PC dovedností (práce s internetem, emailem, Wordem, Excelem)
 • Trénink kognitivních funkcí (poskytujeme také trénink kognitivních funkcí Feuersteinovou metodou)
 • Aktivita Žít zdravě
 • Muzikoterapie, dramaterapie
 • Výuka angličtiny
 • Nácvik jemné a hrubé motoriky

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
poskytování informací a zprostředkovávání služeb


Další činnost centra

Setkávání uživatelů, jejich rodinných příslušníků, kamarádů a známých, aj.  v tréninkové "Kavárně ANIMA VIVA". Konají se zde aktivizační činnosti, besedy, či tematická dopoledne/odpoledne. -> více info v sekci "Tréninková kavárna"


Setkání kytaristů z řad našich současných či bývalých uživatelů, dobrovolníků a příznivců ANIMA VIVA z.s. probíhá každý čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. v Centru ANIMA Opava.


Provozní doba

    

pondělí - pátek

8:00 - 15:30


Jednání se zájemci o službu

    

Zájemci se mohou na termínu schůzky předem domluvit na mobilním čísle 739 404 488
či emailem: centrum.opava@animaviva.cz .Poslání, cíle a zásady poskytování služeb v Centru ANIMA Opava >>ke stažení zde<<

Pravidla pro podávání stížností v Centru ANIMA Opava >>ke stažení zde<<
Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava je od 1. ledna 2017 financována z dotací Evropského sociálního fondu v rámci projektu č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758 s názvem Podpora služeb sociální prevence 2. Projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje .